Добродојдовте на веб сајтот на
Управа за извршување на санкции.

Четири казнено поправни домови

Еден воспитно поправен дом

Седум затвори

За УИС

Надлежности на Управата за извршување на санкциите

Управата за извршување на санкциите е орган во состав на Министерството за правда со својство за правно лице. Со Управата раководи директор кој го именува и разрешува Владата на Република Македонија по предлог на министерот за правда, за време од пет години со право на повторен избор. Со општите акти за организација и систематизација на работите и задачите се определуваат организационите единици за извршување на функциите на Управата, кои се прикажани во органограмот на Управата за извршување на санкциите.

0
Легла
0
Лица на извршување казни
0
Штитеници
0
Лице со мерка притвор
* бројките се заклучно 17.02.2023
 
Scroll to top