Без Категорија

КПД Штип

Осудениците во КПД Штип имаат можност за ресоцијализација и промена на нивните навики, со цел повторна социјална адаптација за понатамошниот живот по издржувањето на казната затвор.

ПРЕВЗЕМЕНИ АКТИВНОСТИ НА УПРАВАТА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ ВО ТЕКОТ НА 2022 ГОДИНА

Во рамките на  Проектот „Јакнење на капацитетите на пенитенцијарниот систем и на надворешниот механизам за контрола на полицијата во РСМ кој се имплементира од страна на Совет на Европа  во насока  на подобрување на  работа на припадници на затворска полиција се реализираа  следниве  активности и тоа : Донесен Правилник за поблиските услови и начинот на […]

Одржан втор состанок на меѓуресорската група задолжена за следење и оценка на спроведување на активностите предвидени со Националната стратегија за развој на пенитенцијарниот систем во Република Северна Македонија (2021-2025)

На 3 и 4 ноември 2022 година во хотел „Радика” Маврово, е одржан вториот состанок на меѓуресорската група формирана со Одлука на Владата на РСМ, бр.41-3652/1 од 25.05.2022 година задолжена за следење и оценка на спроведување на активностите предвидени со Националната стратегија за развој на пенитенцијарниот систем во Република Северна Македонија (2021-2025). Меѓуресорската група направи […]

Работна група за изработка на Предлог-Закон за изменување и дополнување на Законот за извршување на санкциите

На ден 14.09.2022 година во конференциската сала на Министерството за правда беше одржан состанок на работната група задолжена за изработка на Предлог-Закон за изменување и дополнување на Законот за извршување на санкциите. На состанокот беа разгледани дел од мислењата добиени од основните судови со основна и проширена надлежност во Република Северна Македонија во однос на […]

Scroll to top