Финансии

Финансии

Консолидирана завршна сметка на УИС за 2022 година; Преземи
Консолидирана завршна сметка на УИС 787 и 789 за 2022 година; Преземи
Завршна сметка на УИС за 2023 година; Преземи
Завршна сметка на ЕИП за 2022 година; Преземи
Завршна сметка на УИС за 2022 година; Преземи
Завршна сметка на ЕИП за 2020 година; Преземи
Завршна сметка на УИС за 2020 година; Преземи
Консолидирана завршна сметка на УИС за 2020 година; Преземи
Завршна сметка на УИС за 2019 година; Преземи

Консолидирана завршна сметка 603 789 631 на УИС за 2019 година; Превземи

Консолидирана завршна сметка 603 за 2018 година

06 мај 2019 ; Преземи

Консолидирана завршна сметка 631 за 2018 година

06 мај 2019 ;Преземи

Консолидирана завршна сметка 696 за 2018 година

06 мај 2019 ;Преземи

Консолидирана завршна сметка 786 за 2018 година

06 мај 2019 ;Преземи

Консолидирана завршна сметка 787 за 2018 година

06 мај 2019 ;Преземи

Завршна сметка 637 за 2018 година

06 мај 2019 ;Преземи

Завршна сметка 786 за 2018 година

06 мај 2019 ;Преземи

Завршна сметка 637за 2017 година

26 јуни 2018 ;Преземи

Завршна сметка 786 за 2017 година

26 јуни 2018 ;Преземи

Буџет за 2018 год.

26 јуни 2018 ;Преземи

 
Извештај за планирани и потрошени средства во 2017 год

26 јуни 2018 ;Преземи

Консолидирана завршна сметка 631 – 2017

26 јуни 2018 ;Преземи

Консолидирана завршна сметка 696 – 2017

26 јуни 2018 ;Преземи

Консолидирана завршна сметка 787 – 2017

26 јуни 2018 ; Преземи

Консолидирана завршна сметка 786 – 2017

26 јуни 2018 ;Преземи

Консолидирана завршна сметка 603 за 2017

26 јуни 2018 ;Преземи

Завршна сметка за КПД Идризово со отворено одделение во Велес за 2022 година;  Преземи
Завршна сметка за КПД Идризово со отворено одделение во Велес за 2020 година;  Преземи
Завршна сметка за КПД Идризово со отворено одделение во Велес за 2019 година;  Преземи
Завршна сметка 603 за КПД Идризово со отворено одделение во Велес за 2018 година

06 мај 2019 ; Преземи

Завршна сметка 696 за КПД Идризово за 2018 година

06 мај 2019 ; Преземи

Завршна сметка 787 за КПД Идризово за 2018 година

06 мај 2019 ;Преземи

Завршна сметка 603 за 2017 година

10 јули 2018 ;Преземи

Завршна сметка 696 за 2017 година

10 јули 2018 ;Преземи

Завршна сметка 787 за 2017 година

10 јули 2018 ;Преземи

Завршна сметка 603 за 2016 година

26 јуни 2018 ;Преземи

Завршна сметка 696 за 2016 година

26 јуни 2018 ;Преземи

Завршна сметка 787 за 2016 година

26 јуни 2018 ;Преземи

Завршни сметка за 2016, 2017, 2018, 2019 година;  Преземи
Завршна сметка за КПД Штип за 2022 година;  Преземи
Завршна сметка за КПД Штип за 2020 година;  Преземи
Завршна сметка за КПД Штип за 2019 година;  Преземи
Завршна сметка за КПД Струга за 2022 година;  Преземи
Завршна сметка за КПД Струга за 2020 година;  Преземи
Струга за 2019 година;  Преземи
Завршна сметка за ВПД Тетово за 2022 година;  Преземи
Завршна сметка за ВПД Тетово за 2020 година;  Преземи
Завршна сметка за ВПД Тетово за 2019 година;  Преземи
Завршни сметка за 2016, 2017, 2018 година;  Преземи
Завршна сметка за Затвор Скопје за 2022 година;  Преземи
Завршна сметка за Затвор Скопје за 2020 година;  Преземи
Завршна сметка за Затвор Скопје за 2019 година;  Преземи
Завршна сметка за Затвор Тетово за 2022 година;  Преземи
Завршна сметка за Затвор Тетово за 2020 година;  Преземи
Завршна сметка за Затвор Тетово за 2019 година;  Преземи
Завршна сметка за Затвор за 2022 година;  Преземи
Завршна сметка за Затвор за 2020 година;  Преземи
Завршни сметка за 2016, 2017, 2018, 2019 година;  Преземи
Завршна сметка за Затвор Битола за 2022 година;  Преземи
Завршна сметка за Затвор Битола за 2020 година;  Преземи
Завршни сметка за 2016, 2017, 2018, 2019 година;  Преземи
Завршна сметка за КПД Прилеп за 2022 година;  Преземи
Завршна сметка за КПД Прилеп за 2020 година;  Преземи
Завршни сметка за 2016, 2017, 2018, 2019 година;  Преземи
Завршна сметка за Затвор Гевгелија за 2022 година;  Преземи
Завршна сметка за Затвор Гевгелија за 2020 година;  Преземи
Завршна сметка за Затвор Гевгелија за 2019 година;  Преземи
Завршна сметка за Затвор Струмица за 2022 година;  Преземи
Завршна сметка за Затвор Струмица за 2020 година;  Преземи
Завршни сметка за 2016, 2017, 2018, 2019 година;  Преземи
Завршна сметка за Затвор Куманово за 2022 година;  Преземи
Завршна сметка за Затвор Куманово за 2020 година;  Преземи
Завршна сметка за Затвор Куманово за 2019 година;  Преземи

Завршна сметка 603 за затвор Куманово со отворено одделение во Крива Паланка за 2018 година

06 мај 2019 ; 14194,54KB
 
 
Завршна сметка 787 за затвор Куманово со отворено одделение во Крива Паланка за 2018 година

06 мај 2019 ; 14151,28KB

 
 
Завршна сметка 603 за затвор Куманово за 2017 година

10 јули 2018 ; 8998,93KB

 
 
Завршна сметка 787 за затвор Куманово за 2017 година

10 јули 2018 ; 8868,30KB

 
 
Завршна сметка 787 за затвор Куманово за 2016 година

26 јуни 2018 ; 8413,90KB

 
Завршна сметка 603 за затвор Куманово за 2016 година

26 јуни 2018 ; 8638,56KB

Scroll to top