За Нас

За УИС

Директор на Управа за извршување на санкциите:

Име и презиме: Марјан Спасовски

Дата на раѓање:
Брачен и фамилијарен статус:
Искуства:
Образование:

Мисија

Организирање, спроведување и надзор над законитото извршувањето на санкциите, почитувајќи ги личноста и достоинството на осудените лица согласно меѓународните стандарди, во заштитата на нивните права, ресоцијализација и нивно интегрирање во општеството.

 

 

 

Визија

Професионално и ефикасно организирани и управувани казнено-поправни и воспитно-поправни установи кои во континуитет обезбедуваат висок степен на ресоцијализирани и интегрирани граѓани во општеството.

Надлежности

Управата за извршување на санкциите е орган во состав на Министерството за правда со својство за правно лице. Со Управата раководи директор кој го именува и разрешува Владата на Република Македонија по предлог на министерот за правда, за време од пет години со право на повторен избор. Со општите акти за организација и систематизација на работите и задачите се определуваат организационите единици за извршување на функциите на Управата, кои се прикажани во органограмот на Управата за извршување на санкциите.

Согласно Законот за извршување на санкциите, Управата за извршување на санкциите ги има следните надлежности:
да го организира, спроведува и врши надзор на извршувањето на казната затвор, малолетнички затвор, алтернативните мерки, општокорисна работа и куќен затвор, заштитниот надзор изречен со одлука за условна осуда или за условен отпуст, како и воспитната мерка упатување во воспитно – поправен дом;
да обезбедува континуирана обука и усовршување на вработените, односно да организира обуки и да врши проверка на знаењето и способностите на вработените во казнено-поправните и воспитно поправните установи; да остварува соработка со установи, здруженија и организации кои се занимаваат со проблемите на извршувањето на санкциите.

Организација

Затвори

 Адреса: ул.1 бр.4 а, Нова Колонија- Скопје

 02/2580-400

02/2580-312

 kpuidrizovo@kpuidrizovo.gov.mk

Годишен план за спречување на корупција

Решение за именување на лице за прием на пријави за Внатрешно пријавување

Решение за именување на лице за прием на пријави за Надворешно пријавување

Интерна процедура за јавни набавки

Упатство за прием на пријави од укажувачи, издвојување и обработка на податоците од пријавите и обезбедување на заштита на личните податоци од пријавите и обезбедување на заштита на личните податоци и други податоци на укажувачите – ЗА ЗАШТИТЕНО ВНАТРЕШНО ПРИЈАВУВАЊЕ

Упатство за прием на пријави од укажувачи, издвојување и обработка на податоците од пријавите и обезбедување на заштита на личните податоци од пријавите и обезбедување на заштита на личните податоци и други податоци на укажувачите – ЗА ЗАШТИТЕНО НАДВОРЕШНО ПРИЈАВУВАЊЕ

 

 Адреса: ул.8-ми Октомври б.б. – Крива Паланка

 031/374-088

kpuzkoddkrpalanka@hotmail.com

Scroll to top