За Нас

За УИС

Директор на Управа за извршување на санкциите:

Име и презиме: Марјан Спасовски

Дата на раѓање:
Брачен и фамилијарен статус:
Искуства:
Образование:

Мисија

Организирање, спроведување и надзор над законитото извршувањето на санкциите, почитувајќи ги личноста и достоинството на осудените лица согласно меѓународните стандарди, во заштитата на нивните права, ресоцијализација и нивно интегрирање во општеството.

 

 

 

Визија

Професионално и ефикасно организирани и управувани казнено-поправни и воспитно-поправни установи кои во континуитет обезбедуваат висок степен на ресоцијализирани и интегрирани граѓани во општеството.

Надлежности

Управата за извршување на санкциите е орган во состав на Министерството за правда со својство за правно лице. Со Управата раководи директор кој го именува и разрешува Владата на Република Македонија по предлог на министерот за правда, за време од пет години со право на повторен избор. Со општите акти за организација и систематизација на работите и задачите се определуваат организационите единици за извршување на функциите на Управата, кои се прикажани во органограмот на Управата за извршување на санкциите.

Согласно Законот за извршување на санкциите, Управата за извршување на санкциите ги има следните надлежности:
да го организира, спроведува и врши надзор на извршувањето на казната затвор, малолетнички затвор, алтернативните мерки, општокорисна работа и куќен затвор, заштитниот надзор изречен со одлука за условна осуда или за условен отпуст, како и воспитната мерка упатување во воспитно – поправен дом;
да обезбедува континуирана обука и усовршување на вработените, односно да организира обуки и да врши проверка на знаењето и способностите на вработените во казнено-поправните и воспитно поправните установи; да остварува соработка со установи, здруженија и организации кои се занимаваат со проблемите на извршувањето на санкциите.

Организација

Затвори

 Адреса: ул.1 бр.4 а, Нова Колонија- Скопје

 02/2580-400

02/2580-312

 kpuidrizovo@kpuidrizovo.gov.mk

 Адреса: ул. 6-ти километар б.б. – Штип

 032/308-534

032/308-536

 kpd.stip@gmail.com

 Адреса: Населба Тефериџ – Струга

 046/797-454

 kpd-struga@hotmail.com

 

 Адреса: Ул.Љуботенска бр.6 – Тетово

 Телефон: 044/339-144

 vospitnopopravendom@gmail.com

Адреса: с.К’шање б.б. – Куманово

031/411-433

zatvorkumanovo@yahoo.com

 Адреса: ул.8-ми Октомври б.б. – Крива Паланка

 031/374-088

kpuzkoddkrpalanka@hotmail.com

Адреса: ул.Девеани бр.25 Битола

 047/232-381

 kpu_bitola@t-home.mk

 Адреса: ул. Македонски Просветители бр.23- Охрид

046/254-270

 kpu_zatvorohrid@hotmail.com

 

 Адреса: ул.Крушевски пат б.б – Прилеп

 048/420-493

 zatvorprilep@yahoo.com

 Адреса: ул.Индира Ганди бр.11 – Скопје

02/2650-546

02/2650-547

 kpuzatvorskopje@hotmail.com

 

 Адреса: ул.Цветан Димов бр.74 – Струмица

 034/322-302

 zatvor.strumica@t-home.mk

 Адреса: ул.Цветан Димов бр.5 – Тетово

 044/336-895

 zatvortetovo@hotmail.com

 Адреса: ул.7-ми Ноeмври б.б – Гевгелија

 034/213-389

 kpu.zat.gevg@gmail.com

Scroll to top