За Нас

За УИС

В.Д Директор на Управа за извршување на санкциите:

Име и презиме: Јовица Стојановиќ

Дата на раѓање:
Брачен и фамилијарен статус:
Искуства:
Образование:

 

 

 

Мисија

Организирање, спроведување и надзор над законитото извршувањето на санкциите, почитувајќи ги личноста и достоинството на осудените лица согласно меѓународните стандарди, во заштитата на нивните права, ресоцијализација и нивно интегрирање во општеството.

 

 

 

Визија

Професионално и ефикасно организирани и управувани казнено-поправни и воспитно-поправни установи кои во континуитет обезбедуваат висок степен на ресоцијализирани и интегрирани граѓани во општеството.

Надлежности

Управата за извршување на санкциите е орган во состав на Министерството за правда со својство за правно лице. Со Управата раководи директор кој го именува и разрешува Владата на Република Македонија по предлог на министерот за правда, за време од пет години со право на повторен избор. Со општите акти за организација и систематизација на работите и задачите се определуваат организационите единици за извршување на функциите на Управата, кои се прикажани во органограмот на Управата за извршување на санкциите.

Согласно Законот за извршување на санкциите, Управата за извршување на санкциите ги има следните надлежности:
да го организира, спроведува и врши надзор на извршувањето на казната затвор, малолетнички затвор, алтернативните мерки, општокорисна работа и куќен затвор, заштитниот надзор изречен со одлука за условна осуда или за условен отпуст, како и воспитната мерка упатување во воспитно – поправен дом;
да обезбедува континуирана обука и усовршување на вработените, односно да организира обуки и да врши проверка на знаењето и способностите на вработените во казнено-поправните и воспитно поправните установи; да остварува соработка со установи, здруженија и организации кои се занимаваат со проблемите на извршувањето на санкциите.

Организација

КПУ - ВПУ

 Адреса: ул.1 бр.4 а, Нова Колонија- Скопје

 02/2580-400

02/2580-312

 kpuidrizovo@kpuidrizovo.gov.mk

Годишен план за спречување на корупција за 2024 година

Годишен план за спречување на корупција за 2023 година

Годишен план за проценка на ризици од корупција за 2022година

Годишен план за спречување на корупција

Решение за именување на лице за прием на пријави за Внатрешно пријавување

Решение за именување на лице за прием на пријави за Надворешно пријавување

Интерна процедура за јавни набавки

Упатство за прием на пријави од укажувачи, издвојување и обработка на податоците од пријавите и обезбедување на заштита на личните податоци од пријавите и обезбедување на заштита на личните податоци и други податоци на укажувачите – ЗА ЗАШТИТЕНО ВНАТРЕШНО ПРИЈАВУВАЊЕ

Упатство за прием на пријави од укажувачи, издвојување и обработка на податоците од пријавите и обезбедување на заштита на личните податоци од пријавите и обезбедување на заштита на личните податоци и други податоци на укажувачите – ЗА ЗАШТИТЕНО НАДВОРЕШНО ПРИЈАВУВАЊЕ

 Адреса: ул.Крушевски пат б.б – Прилеп

 048/420-493

 zatvorprilep@yahoo.com

Годишен план за спречување на корупција за 2024 година

Годишен план за спречување на корупција за 2023 година

Годишен план за проценка на ризици од корупција за 2022 година КПД Прилеп

Годишен план за спречување на корупција за 2022 година

Годишен план за спречување на корупција

Упатство за прием на пријави од укажувачи, издвојување и обработка на податоците од пријавите и обезбедување на заштита на личните податоци и други податоци на укажувачите и решение за назначување на лице за прием на пријави (заштитено внатрешно пријавување)

Упатство за прием на пријави од укажувачи, издвојување и обработка на податоците од пријавите и обезбедување на заштита на личните податоци и други податоци на укажувачите (заштитено надворешно пријавување)

Решение за назначување на лице за прием на пријави (заштитено надворешно пријавување)

 Адреса: Населба Тефериџ – Струга

 046/797-454

 kpd-struga@hotmail.com

Годишен план за спречување на корупција за 2024 година

Годишен план за спречување на корупција за 2023 година

Годишен план за проценка на ризици од корупција за 2022 година

Годишен план за спречување и борба против корупција

Упатство за прием на пријави од укажувачи, издвојување и обработка на податоците од пријавите и обезбедување на заштита на личните податоци и други податоци на укажувачите – ЗА ЗАШТИТЕНО НАДВОРЕШНО ПРИЈАВУВАЊЕ

Упатство за прием на пријави од укажувачи, издвојување и обработка на податоците од пријавите и обезбедување на заштита на личните податоци и други податоци на укажувачите – ЗА ЗАШТИТЕНО ВНАТРЕШНО ПРИЈАВУВАЊЕ

Решение за именување на лице за прием на пријави од укажувачи

Упатство за спроведување на постапки за јавни набавки и реализација на договори

Адреса: с.К’шање б.б. – Куманово

031/411-433

zatvorkumanovo@yahoo.com

Годишен план за спречување на корупција за 2024 година

Годишен план за спречување на корупција за 2023 година

Годишен план за проценка на ризици од корупција за 2022 година

Годишен план за корупција

Упатство за прием на пријави од укажувачи, издвојување и обработка на податоците од пријавите и обезбедување на заштита на личните податоци и други податоци на укажувачите – ЗА ЗАШТИТЕНО НАДВОРЕШНО ПРИЈАВУВАЊЕ

Упатство за прием на пријави од укажувачи, издвојување и обработка на податоците од пријавите и обезбедување на заштита на личните податоци и други податоци на укажувачите – ЗА ЗАШТИТЕНО ВНАТРЕШНО ПРИЈАВУВАЊЕ

Решение за именување на лице за прием на пријави за Внатрешно пријавување

Решение за именување на лице за прием на пријави за надворешно пријавување

Интерна процедура за јавни набавки

 Адреса: ул.8-ми Октомври б.б. – Крива Паланка

 031/374-088

kpuzkoddkrpalanka@hotmail.com

Scroll to top