Oбука во врска со спроведување на Стратегија за спречување на самоубиствата во казнено-поправните установи

На  22-23 јуни во Александар Палас – Скопје,  во рамките на проектот – Јакнење на капацитетот  на пенитенцијарниот систем и на надворешниот механизем  за контрола на полиција  во Северна Македонија се одржа обука  во  врска со  спроведување на Стратегија  за  спречување на  самоубиствата во  казнено-поправните установи. Стратегијата е изработена од страна на меѓународните експерти Марија Дефинис и Марзена Ксел ангажирани од страна на Совет на Европа. Стратегијата беше претставена од страна на Марија Дефинис-Гојановиќ и  Оливера Вулиќ Краљ. На настанот учество земаа претставници од Управата за извршување на санкциите, казнено-поправните установи  и медицински персонал кој работи во КПУ.

Тема на обуката беше самоубиството во казнено-поправните установи како   меѓународен   проблем.   Самоубиството во КПУ е појава  врз која влијаат различни фактори, вклучувајќи здравствени и ментални проблеми, како и  проблеми со семејството, отсуство на целисходна активност и услови на специфично затворско опкружување и стрес при прилагодување на КПУ.  

Овој документ е првата стратегија за спречување на самоубиства во КПУ во Северна Македонија и истата е насочена кон спречување случаи на самоубиство во казнено-поправните установи.   Стратегијата  се фокусира на три области клучни за спречување на самоубиствата во казнено-поправните средини: проценка, интервенција и третман и обука. 

Спроведувањето  на  оваа стратегија треба  да  биде заедничка задача на сите лица кои работат во казнено-поправните установи, Управата за извршување на санкциите и Министерството за здравство  и  шанса да се развие мултидисциплинарен тимски пристап со цел да се воспостават, спроведуваат и одржуваат деталните програми за спречување на самоубиствата во казнено-поправните установи.

Oбука во врска со спроведување на Стратегија за спречување на самоубиствата во казнено-поправните установи
Scroll to top