uprava

ВИДЕО ПРИЛОГ НА РЕДАКЦИЈАТА ,,360 СТЕПЕНИ” ЗА ПРОБАЦИЈА

Преполнетоста на затворите станува сериозен проблем. Директорот на Управата за извршување на санкциите Јовица Стојановиќ  за редакцијата ,,360 степени” изјави дека за да се намали преполнетоста на затворите потребна е поголема употреба на алтернативните мерки и институтот условен отпуст. Истиот смета дека доколку не се направи некоја промена во текот на носењето на пресудите и […]

Превземени мерки и активности на Управата за извршување на санкциите во насока на воспоставување, развој и унапредување на пробациската служба

Денес со задоволство можеме да кажеме дека имаме воспоставена функционална пробациска служба во нашата земја. Управата за извршување на санкциите континуирано презема  мерки за ефикасно извршување на  алтернативните санкции и мерки  преку воспоставување и унапредување на пробацискиот систем во државата.                Вкупно 11 пробациски канцеларии се функционални, за подрачјата на првостепените судови во Скопје, Куманово, […]

ПРЕВЗЕМЕНИ АКТИВНОСТИ НА УПРАВАТА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ ВО ТЕКОТ НА 2022 ГОДИНА

Во рамките на  Проектот „Јакнење на капацитетите на пенитенцијарниот систем и на надворешниот механизам за контрола на полицијата во РСМ кој се имплементира од страна на Совет на Европа  во насока  на подобрување на  работа на припадници на затворска полиција се реализираа  следниве  активности и тоа : Донесен Правилник за поблиските услови и начинот на […]

Здравствената заштита на осудените лица во КПУ

Во текот на 2022 година во рамките на проектот за Јакнење на Капацитетите на пенитенцијарниот систем и на надворешниот механизам за контрола на полицијата во Република Северна Македонија, во организација на Програмската канцеларија на Советот на Европа – Скопје, беа спроведени следните активности на тема здравствена заштита во казнено-поправните установи: Изработка и пилотирање на Стандардни […]

Scroll to top